ارزیابی دوره ها

:: نحوه امتیازات به شکل زیر است
۱- خیلی بد / ۲- بد / ۳- متوسط / ۴- خوب / ۵- عالی

[wpsqt name=”ارزیابی دوره سوم” type=”survey”]