یکشنبه 19 آذر 1402

tcp-2-wireshark-dns-response

چگونه یک TCP پراکسی بسازیم - بخش دوم: ساخت سرور DNS جعلی
tcp-2-wireshark-dns-request