جمعه 28 مرداد 1401

tcp-2-wireshark-dns-request

چگونه یک TCP پراکسی بسازیم - بخش دوم: ساخت سرور DNS جعلی
DNS-Diagram
tcp-2-wireshark-dns-response