دوشنبه 13 آذر 1402

sms

چرا فعال کردن 2FA با پیام متنی کوتاه امن نیست