دوشنبه 13 آذر 1402

Apache_Log4j

Log4j چیست و چگونه جلوی آسیب‌پذیری Log4Shell را بگیریم؟
log4j-vulnerability-orange