یکشنبه 23 مرداد 1401

Hotel Warns Of Bitcoin Blackmailers After Third Hack

باج‌افزار، گریبان سیستم قفل هتلی را گرفت